مسابقات فری http://farnaz200.mihanblog.com 2018-02-24T18:58:32+01:00 text/html 2017-09-20T07:26:14+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz نتیجه سری هشتم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/102 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلـــــــام بر همه دوباره برگشتم با ی نتایج دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب نتایج این سری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نفر سوم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl3.gif" alt=""><font size="4">آنجل جون با امتیاز 1031</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl3.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نفر دوم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl3.gif" alt=""><font size="4">نگار جون با امتیاز 1085</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl3.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و نفر اول این سری:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl3.gif" alt=""><font size="4">فاطمه جون با امتیاز 1114</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl3.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مبـــــــــارک باشه میتونید جایزه هم درخواست کنید ببخشید مسابقه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بفرمایید شام نیمه موند چون ی شرکت کننده کم داشتم نشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بازم ببخشید خداحافظ</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-13T17:11:14+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله آخر دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: center;"><font size="4">ســــــــــــــــلام دخترا باز اومدم با مرحله آخر ی سری دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دیگه برای مدرسه نیستم فقط گفتم درجریان باشین:)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی:فاطمه-فاطمه اپل بلوم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین:دریا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با شطرنج</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">توجه:خودم عکس زیاد پیدا کردم اگر نبود اعتراض کنید و نکته دوم اگر گیف میسازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط از قسمت خود شطرنج بسازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q8iv_1f-1482898942373.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1- دست زیر چونه+7</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-متحرک+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-شطرنج بزرگ+5</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-لباس سفید+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-نگاش به دوربین نباشه+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6-شلوار جین یا کفش اسپرت+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:دو سه روز</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-11T18:38:38+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله نیمه نهایی دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/100 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام دخترا بازم برگشتم با مرحله نیمه نهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی:هانی-دریا قراره آپلود شده بده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین عکس:فاطمه سکای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب رسیدیم با مرحله نیمه نهایی تموم دقتتونو بکنید واس این دو مراحل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با توت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حتما اگر پیدا نشد خبر کنید دو نفر که اعتراض کردن موضوع جدید میذارم و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فاصله بین امتیازا ایجاد میکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hx4e_large_309210_6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-عینک+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-متحرک+6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-لباس سفید+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-لباس آستین دار+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-چن تا توت+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6- کیوی+6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7-کنار شن +3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">8- در حال خوردن+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:پس فرداشب</font></div> text/html 2017-09-09T07:42:45+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله هشتم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: center;"><font size="4">به مرحله هشتم خوش اومدین از این به بعد مراحل سخت تره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی:نسترن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین:هانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با این لباس مسابقه (دستمال رقصیدن داره)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mt5w_8qhcjf1v6yywqegaxvjdw747jk0_200x200.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-چن تا+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-شلوارک+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-کمربند+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-متحرک+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-تو زمین ورزشی+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6-مو بسته+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:فرداشب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>اگر دو نفر اعتراض کردن موضوع عوض میشه</u></font></div> text/html 2017-09-08T16:51:04+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری سوم-مرحله اول بفرماییدشام http://farnaz200.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;سلامی مجدد به همه شرکت کننده ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7877017525/%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4">با مسابقه بفرمایید شام که آشنایید شبی خونه یکی هستیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">امشب خونه فافا هســــتیم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">امیدوارم اختلاف نمره هاتونم زیاد نباشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>&nbsp;به هیچ عنوان نظر خصوصی ندین</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>عکس رو بدید و نمره جا ایمیل بذارید فعلا تا شب بعدی</u></font></div> text/html 2017-09-07T08:11:10+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله هفتم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام دوستای عزیز ببخشید این مرحله با تاخیر شروع شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و این هم به خاطر مشکل داخلی وب بود که بالاخره حل شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین عکس:آنجل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی هم نداشتیم این محله آسونه و عکس زیاد هستش و راحت پیدا میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اما عکس زیاد تکراری هم نمره کم میشه اگر دو نفر عکس جدید دادن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بقیه برای تکراری نمره کم میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با فرفره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e86a_37wl_2io1ummbx3qlu7rsmw.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-چشم بسته+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2- متحرک+6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-لباس سفید یا مو باز+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-بدلیجات یا نشسته+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-چن تا فرفره+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6-گیتار یا کلاه+5</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7-فرفره صورتی سبز یا زرد+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">8-کنار دریا+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">زیاد نکاته پس سعی کنید عکس خوب بدید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:پس فردا ظهر</font></div> text/html 2017-08-28T16:54:57+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله ششم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/96 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام دخترا دوباره اومدم با مرحله جدید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی نداشتیم:دریا کامپیوترش خرابه و آنجلم مریضه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین عکس:فاطمه سکای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با خرس بزرگ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/stm7_a593e5629c6672eacb7441733bb8ce1a.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-خیابون+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-متحرک+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-چکمه+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-دامن یا ست سفید(چکمه یا لباس یا دامن)+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-خرس پاپیون دار+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>اگر اعتراضی هستش یا چیزی که من ندیدم حتما بگد</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:فردا شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-26T03:24:44+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله پنجم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام سلام همگی سلام مسابقه سلام زندگی سلام</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">امروز خیلی خوشحالم نمیدونم چ بگم راستی تو مسابقات چالش شرکت کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی:فاطمه 4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین عکس:فاطمه اپل بلوم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط میخواستم بگم گیف رو میتونین خیی راحت از رو فیلما بسازین و نکته مهم اینکه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از قسمت موضوع باشه حتما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع این مرحله:با نودل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/32j0_cereal_by_kim_yoo_jin-d5kw8yz.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-کلاه+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-پیرهن آستین دار+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-لباس چهارخونه+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-چن تا باشه+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-شلوارک یا شلوار سیاه+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6- متحرک+5</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7- وضعیت مکانی آشپز خونه+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>مهلت:فردا شب</u></font></div> text/html 2017-08-25T18:05:10+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله چهارم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام بر همه ی شما که تا این مرحله همراهی کردین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفی:فضیلت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نسترن مسافرته و فاطمه هم عکسش قراره آپلود شده بده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین عکس:هانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بعد از این مرحله موضوعات جدید میدم و همچنین سخت کم کم آماده کنید خودتونو</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع این مرحله:دخی باسیب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><img src="file:///C:/Users/farnaz/Desktop/2fe6d41aa8595989976f52afb43d0569ea9b772d_hq.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="file:///C:/Users/farnaz/Desktop/2fe6d41aa8595989976f52afb43d0569ea9b772d_hq.gif"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/5wvy4.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-متحرک+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-لباس شیک و مجلسی+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-لباس سیاه+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-مبل یا آیینه+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-بدلیجات+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6-سیب تو دستش+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7-رژ صورتی یا انتهای مو فر+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">8- چن تا دخی+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ژست عکسم ندیدن خیلی عکس هستش میتونید خودتونم گیف بسازید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات منفی هم بستگی ب نظر خودم داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:فردا شب</font></div> text/html 2017-08-23T18:53:15+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله سوم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/93 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام دوستان به مرحله سوم خوش اومدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>خبر مهم:مسابقات پسرانه و دیالوگ اضاف شد لطفا شرکت کنید</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفیا:مبینا-شی شی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین عکس:نگار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب دیگه خیلی حرف نمیزنم:/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی با شکلات</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/79r1_kore_zohre_pic_blogfa_com_52_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-دو شکلات+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-شکلات سفید+5</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-کلاه+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-متحرک+5</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-مو دورنگ+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6-در حال خوردن+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7-لباس سیاه یا سفید+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اونایی که با شرایط آشنا نیستن باز هم میگم.عکسای آدرس یا شماره دار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بکگراند و بدکیفیت.تکراری و زشت.پسر کره ای و کوچیک امتیاز کم میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:پس فردا آخر شب</font></div> text/html 2017-08-21T18:05:11+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله دوم دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام به شرکت کننده های گل اومدم با مرحله بعد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حذفیا:توایلایت-ارورا و&nbsp;</font><span style="font-size: large;">انجل حذف نی قراره عکسش بده</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">بهترین عکس:فاطمه سکای 100 نظر جایزه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u>حتما متن زیر بخونید</u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u><br></u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u>خب چند نکته حتما توجه کنید مراحل اول آسونتره بنا براین تکراری نمیپذیرم</u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u><br></u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u>منظورم از تکراری عکسایی که زیاد همه جا هستش نکته بعد اینکه عکسای متحرک گیف</u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u><br></u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u>فقط در حال حرکت میپذیرم مثل مرحله قبل فاطمه سکای حتما نباید رو عکس گیف درست کنید</u></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u><br></u></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>اگر گیف پیدا نشد که نکات جمع کنید از رو ویدیو گیف بسازید</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u><br></u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>نکته بعد هم ژست خودم نمیپذیرم و حتما ادامه مطلب نگاه کنید تا همه عکسا ببینید</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u><br></u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>اگر عکس تکراری بدین حذف میشین</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u><br></u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خب مراحل اول آسونتره نکات جمع کنید واسخودتون تا مرحله آخر&nbsp;</font><span style="font-size: large;">گرفتار نشین</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با تنیس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1snd_70508e8d302a9f22b1f981e88fbee2ad.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">نکات مثبت:</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">1- دو دخی+3</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">2-متحرک+4</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">3-لاک یا مو بسته+2</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">4-دامن+2</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">5-هدبند+3</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">6-توپ+2</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">نکات منفی هم بستگی به نظرم داره حتما طبق شرایط عمل کنید.موفق باشید</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">تا مرحله های سخت میبینمتون</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">مهلت:پس فردا</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-18T17:53:13+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz سری هشتم-مرحله اول دخی کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام بر همه شرکت کننده ها اومـدم با مرحله و سری جدید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از حالا بگم اگر کسی جایزه از من طلب داره بیاد بگه و همچنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از مرحله اول که موضوع آسونتره واس خودتون نکات جمع کنید مهلت رو هم اول بیشتر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و بعد کمترش میکنم بعضی وقتا هم بدون مهلت میذارم خب بریم سر اصل مطلب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">موضوع:دخی کره ای با آیس پک(حتما جاش اینطوری باشه یا نی باشه حداقل)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمونه:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ind_pbihw.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات مثبت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">1-چشمک+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">2-متحرک+4</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">3-کت+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">4-در حال نوشیدن+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">5-لاک+2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">6-دو تا دستش باشه+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">7- عینک یا مو گوجه ای+3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نکات منفی هم مثل هر سری که بستگی ب نظرم داره لزوم ب نوشتن نی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">به بهترین عکسم جایزه میدم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهلت:دوشنبه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><u>حواستون به مهلت باشه</u></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-13T18:44:20+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz نظرسنجی http://farnaz200.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: center;"><font size="4">Hi for every one in my good web</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic4ever.com/images/29dz8zk.gif" alt=""><font size="4">خب نتیجه نظرسنجی رو واستون اوردم</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic4ever.com/images/29dz8zk.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/kissykissy.gif" alt=""><font size="4">واسه بزرگ تر شدن روش کلیک کنید</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/kissykissy.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/ufd8_untitledljljlj.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ufd8_untitledljljlj.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl1.gif" alt=""><font size="4">&nbsp;نظری ندارم ولی هر چ باشه میدونم که وب افتضاح نیستش بعضیا با&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/dancegirl1.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/huhsmileyf.gif" alt=""><font size="4">چ عقیده ای شرکت میکنن:///</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/huhsmileyf.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">میدونم وب عالیه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><span style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;و مرسی بابت شما که هم نظر بودین&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تو نظرسنجی جــــــدید شرکــــــت کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی اگر چند نفر دیگه تو مسابقه کره شرکت کنن شروع میکنم و حتما هم زود تموم میکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">لطفا کسایی که تازه واردن و بلد نیستن عکس خوب بدن ناراحت نشن وقتی حذف شدن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/cauldronsmileyf.gif" alt=""><font size="4">چون الان سری هشتمه</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/cauldronsmileyf.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و همچنین مسابقه های جدیدی که انتقاد کردینم میذارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فعلا دوستان</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-10T09:20:12+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz قالب http://farnaz200.mihanblog.com/post/89 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-08-05T17:41:08+01:00 farnaz200.mihanblog.com Farnaz نتیجه سری دوم غیر کره ای http://farnaz200.mihanblog.com/post/86 <div style="text-align: center;"><a href="http://farnaz200.mihanblog.com/extrapage/8657464" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/84ot_0ff0356a3d883df2.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">سلام شرکت کننده های عزیز ایندفعه خیلی طول نکشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون رقابت بین دو نفر بود و فاصله ها هم به قدری زیاد نبود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">برا دیدن کافیه برید ادامه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همین دیگه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/55.gif"></div>