مسابقات فری tag:http://farnaz200.mihanblog.com 2018-08-15T19:23:09+01:00 mihanblog.com نتیجه سری هشتم دخی کره ای 2017-09-20T11:56:14+01:00 2017-09-20T11:56:14+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/102 فرناز سلـــــــام بر همه دوباره برگشتم با ی نتایج دیگهخب نتایج این سرینفر سوم:آنجل جون با امتیاز 1031نفر دوم:نگار جون با امتیاز 1085و نفر اول این سری:فاطمه جون با امتیاز 1114مبـــــــــارک باشه میتونید جایزه هم درخواست کنید ببخشید مسابقهبفرمایید شام نیمه موند چون ی شرکت کننده کم داشتم نشدبازم ببخشید خداحافظ سلـــــــام بر همه دوباره برگشتم با ی نتایج دیگه
خب نتایج این سری


نفر سوم:

آنجل جون با امتیاز 1031نفر دوم:

نگار جون با امتیاز 1085
و نفر اول این سری:

فاطمه جون با امتیاز 1114مبـــــــــارک باشه میتونید جایزه هم درخواست کنید ببخشید مسابقه

بفرمایید شام نیمه موند چون ی شرکت کننده کم داشتم نشد

بازم ببخشید خداحافظ

]]>
سری هشتم-مرحله آخر دخی کره ای 2017-09-13T21:41:14+01:00 2017-09-13T21:41:14+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/101 فرناز ســــــــــــــــلام دخترا باز اومدم با مرحله آخر ی سری دیگهدیگه برای مدرسه نیستم فقط گفتم درجریان باشین:)حذفی:فاطمه-فاطمه اپل بلومبهترین:دریاموضوع:دخی کره ای با شطرنجتوجه:خودم عکس زیاد پیدا کردم اگر نبود اعتراض کنید و نکته دوم اگر گیف میسازیدفقط از قسمت خود شطرنج بسازیدنمونه:نکات مثبت:1- دست زیر چونه+72-متحرک+33-شطرنج بزرگ+54-لباس سفید+25-نگاش به دوربین نباشه+36-شلوار جین یا کفش اسپرت+3مهلت:دو سه روز ســــــــــــــــلام دخترا باز اومدم با مرحله آخر ی سری دیگه

دیگه برای مدرسه نیستم فقط گفتم درجریان باشین:)

حذفی:فاطمه-فاطمه اپل بلوم

بهترین:دریا

موضوع:دخی کره ای با شطرنج

توجه:خودم عکس زیاد پیدا کردم اگر نبود اعتراض کنید و نکته دوم اگر گیف میسازید

فقط از قسمت خود شطرنج بسازید

نمونه:


نکات مثبت:

1- دست زیر چونه+7

2-متحرک+3

3-شطرنج بزرگ+5

4-لباس سفید+2

5-نگاش به دوربین نباشه+3

6-شلوار جین یا کفش اسپرت+3


مهلت:دو سه روز


]]>
سری هشتم-مرحله نیمه نهایی دخی کره ای 2017-09-11T23:08:38+01:00 2017-09-11T23:08:38+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/100 فرناز سلام دخترا بازم برگشتم با مرحله نیمه نهاییحذفی:هانی-دریا قراره آپلود شده بدهبهترین عکس:فاطمه سکایخب رسیدیم با مرحله نیمه نهایی تموم دقتتونو بکنید واس این دو مراحلموضوع:دخی کره ای با توتحتما اگر پیدا نشد خبر کنید دو نفر که اعتراض کردن موضوع جدید میذارم و فاصله بین امتیازا ایجاد میکنمنمونه:1-عینک+32-متحرک+63-لباس سفید+34-لباس آستین دار+25-چن تا توت+36- کیوی+67-کنار شن +38- در حال خوردن+2مهلت:پس فرداشب سلام دخترا بازم برگشتم با مرحله نیمه نهایی

حذفی:هانی-دریا قراره آپلود شده بده

بهترین عکس:فاطمه سکای

خب رسیدیم با مرحله نیمه نهایی تموم دقتتونو بکنید واس این دو مراحل

موضوع:دخی کره ای با توت

حتما اگر پیدا نشد خبر کنید دو نفر که اعتراض کردن موضوع جدید میذارم و 

فاصله بین امتیازا ایجاد میکنم


نمونه:

1-عینک+3

2-متحرک+6

3-لباس سفید+3

4-لباس آستین دار+2

5-چن تا توت+3

6- کیوی+6

7-کنار شن +3

8- در حال خوردن+2


مهلت:پس فرداشب
]]>
سری هشتم-مرحله هشتم دخی کره ای 2017-09-09T12:12:45+01:00 2017-09-09T12:12:45+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/99 فرناز به مرحله هشتم خوش اومدین از این به بعد مراحل سخت ترهحذفی:نسترنبهترین:هانیموضوع:دخی کره ای با این لباس مسابقه (دستمال رقصیدن داره)نمونه:نکات مثبت:1-چن تا+22-شلوارک+23-کمربند+34-متحرک+45-تو زمین ورزشی+36-مو بسته+2مهلت:فرداشباگر دو نفر اعتراض کردن موضوع عوض میشه به مرحله هشتم خوش اومدین از این به بعد مراحل سخت تره

حذفی:نسترن

بهترین:هانی

موضوع:دخی کره ای با این لباس مسابقه (دستمال رقصیدن داره)

نمونه:


نکات مثبت:

1-چن تا+2

2-شلوارک+2

3-کمربند+3

4-متحرک+4

5-تو زمین ورزشی+3

6-مو بسته+2

مهلت:فرداشب

اگر دو نفر اعتراض کردن موضوع عوض میشه
]]>
سری سوم-مرحله اول بفرماییدشام 2017-09-08T21:21:04+01:00 2017-09-08T21:21:04+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/98 فرناز  سلامی مجدد به همه شرکت کننده هابا مسابقه بفرمایید شام که آشنایید شبی خونه یکی هستیمامشب خونه فافا هســــتیمامیدوارم اختلاف نمره هاتونم زیاد نباشه به هیچ عنوان نظر خصوصی ندینعکس رو بدید و نمره جا ایمیل بذارید فعلا تا شب بعدی  سلامی مجدد به همه شرکت کننده ها

با مسابقه بفرمایید شام که آشنایید شبی خونه یکی هستیم

امشب خونه فافا هســــتیم

امیدوارم اختلاف نمره هاتونم زیاد نباشه

 به هیچ عنوان نظر خصوصی ندین

عکس رو بدید و نمره جا ایمیل بذارید فعلا تا شب بعدی
]]>
سری هشتم-مرحله هفتم دخی کره ای 2017-09-07T12:41:10+01:00 2017-09-07T12:41:10+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/97 فرناز سلام دوستای عزیز ببخشید این مرحله با تاخیر شروع شدو این هم به خاطر مشکل داخلی وب بود که بالاخره حل شد بهترین عکس:آنجلحذفی هم نداشتیم این محله آسونه و عکس زیاد هستش و راحت پیدا میشهاما عکس زیاد تکراری هم نمره کم میشه اگر دو نفر عکس جدید دادنبقیه برای تکراری نمره کم میشهموضوع:دخی کره ای با فرفرهنمونه:نکات مثبت:1-چشم بسته+42- متحرک+63-لباس سفید یا مو باز+34-بدلیجات یا نشسته+35-چن تا فرفره+36-گیتار یا کلاه+57-فرفره صورتی سبز یا زرد+28-کنار دریا+4زیاد نکاته پس سعی کنید عکس خوب بدید سلام دوستای عزیز ببخشید این مرحله با تاخیر شروع شد

و این هم به خاطر مشکل داخلی وب بود که بالاخره حل شد 

بهترین عکس:آنجل

حذفی هم نداشتیم این محله آسونه و عکس زیاد هستش و راحت پیدا میشه

اما عکس زیاد تکراری هم نمره کم میشه اگر دو نفر عکس جدید دادن

بقیه برای تکراری نمره کم میشه

موضوع:دخی کره ای با فرفره

نمونه:

نکات مثبت:

1-چشم بسته+4

2- متحرک+6

3-لباس سفید یا مو باز+3

4-بدلیجات یا نشسته+3

5-چن تا فرفره+3

6-گیتار یا کلاه+5

7-فرفره صورتی سبز یا زرد+2

8-کنار دریا+4

زیاد نکاته پس سعی کنید عکس خوب بدید

مهلت:پس فردا ظهر
]]>
سری هشتم-مرحله ششم دخی کره ای 2017-08-28T21:24:57+01:00 2017-08-28T21:24:57+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/96 فرناز سلام دخترا دوباره اومدم با مرحله جدید حذفی نداشتیم:دریا کامپیوترش خرابه و آنجلم مریضهبهترین عکس:فاطمه سکایموضوع:دخی کره ای با خرس بزرگنمونه:نکات مثبت:1-خیابون+42-متحرک+43-چکمه+34-دامن یا ست سفید(چکمه یا لباس یا دامن)+25-خرس پاپیون دار+3اگر اعتراضی هستش یا چیزی که من ندیدم حتما بگدمهلت:فردا شب سلام دخترا دوباره اومدم با مرحله جدید 

حذفی نداشتیم:دریا کامپیوترش خرابه و آنجلم مریضه

بهترین عکس:فاطمه سکای

موضوع:دخی کره ای با خرس بزرگ

نمونه:


نکات مثبت:

1-خیابون+4

2-متحرک+4

3-چکمه+3

4-دامن یا ست سفید(چکمه یا لباس یا دامن)+2

5-خرس پاپیون دار+3

اگر اعتراضی هستش یا چیزی که من ندیدم حتما بگد

مهلت:فردا شب


]]>
سری هشتم-مرحله پنجم دخی کره ای 2017-08-26T07:54:44+01:00 2017-08-26T07:54:44+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/95 فرناز سلام سلام همگی سلام مسابقه سلام زندگی سلامامروز خیلی خوشحالم نمیدونم چ بگم راستی تو مسابقات چالش شرکت کنیدحذفی:فاطمه 4بهترین عکس:فاطمه اپل بلومفقط میخواستم بگم گیف رو میتونین خیی راحت از رو فیلما بسازین و نکته مهم اینکهاز قسمت موضوع باشه حتماموضوع این مرحله:با نودلنمونه:نکات مثبت:1-کلاه+22-پیرهن آستین دار+23-لباس چهارخونه+24-چن تا باشه+35-شلوارک یا شلوار سیاه+26- متحرک+57- وضعیت مکانی آشپز خونه+3مهلت:فردا شب سلام سلام همگی سلام مسابقه سلام زندگی سلام

امروز خیلی خوشحالم نمیدونم چ بگم راستی تو مسابقات چالش شرکت کنید

حذفی:فاطمه 4

بهترین عکس:فاطمه اپل بلوم

فقط میخواستم بگم گیف رو میتونین خیی راحت از رو فیلما بسازین و نکته مهم اینکه

از قسمت موضوع باشه حتما

موضوع این مرحله:با نودل

نمونه:


نکات مثبت:

1-کلاه+2

2-پیرهن آستین دار+2

3-لباس چهارخونه+2

4-چن تا باشه+3

5-شلوارک یا شلوار سیاه+2

6- متحرک+5

7- وضعیت مکانی آشپز خونه+3

مهلت:فردا شب
]]>
سری هشتم-مرحله چهارم دخی کره ای 2017-08-25T22:35:10+01:00 2017-08-25T22:35:10+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/94 فرناز سلام بر همه ی شما که تا این مرحله همراهی کردینحذفی:فضیلتنسترن مسافرته و فاطمه هم عکسش قراره آپلود شده بدهبهترین عکس:هانیبعد از این مرحله موضوعات جدید میدم و همچنین سخت کم کم آماده کنید خودتونوموضوع این مرحله:دخی باسیبنمونه:نکات مثبت:1-متحرک+42-لباس شیک و مجلسی+43-لباس سیاه+24-مبل یا آیینه+45-بدلیجات+26-سیب تو دستش+27-رژ صورتی یا انتهای مو فر+28- چن تا دخی+3ژست عکسم ندیدن خیلی عکس هستش میتونید خودتونم گیف بسازیدنکات منفی هم بستگی ب نظر خودم دارهمهلت:فردا شب سلام بر همه ی شما که تا این مرحله همراهی کردین

حذفی:فضیلت

نسترن مسافرته و فاطمه هم عکسش قراره آپلود شده بده

بهترین عکس:هانی

بعد از این مرحله موضوعات جدید میدم و همچنین سخت کم کم آماده کنید خودتونو

موضوع این مرحله:دخی باسیب

نمونه:
نکات مثبت:

1-متحرک+4

2-لباس شیک و مجلسی+4

3-لباس سیاه+2

4-مبل یا آیینه+4

5-بدلیجات+2

6-سیب تو دستش+2

7-رژ صورتی یا انتهای مو فر+2

8- چن تا دخی+3


ژست عکسم ندیدن خیلی عکس هستش میتونید خودتونم گیف بسازید

نکات منفی هم بستگی ب نظر خودم داره

مهلت:فردا شب
]]>
سری هشتم-مرحله سوم دخی کره ای 2017-08-23T23:23:15+01:00 2017-08-23T23:23:15+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/93 فرناز سلام دوستان به مرحله سوم خوش اومدینخبر مهم:مسابقات پسرانه و دیالوگ اضاف شد لطفا شرکت کنیدحذفیا:مبینا-شی شیبهترین عکس:نگارخب دیگه خیلی حرف نمیزنم:/موضوع:دخی با شکلاتنمونه:نکات مثبت:1-دو شکلات+42-شکلات سفید+53-کلاه+34-متحرک+55-مو دورنگ+46-در حال خوردن+27-لباس سیاه یا سفید+3اونایی که با شرایط آشنا نیستن باز هم میگم.عکسای آدرس یا شماره داربکگراند و بدکیفیت.تکراری و زشت.پسر کره ای و کوچیک امتیاز کم میشهمهلت:پس فردا آخر شب سلام دوستان به مرحله سوم خوش اومدین

خبر مهم:مسابقات پسرانه و دیالوگ اضاف شد لطفا شرکت کنید

حذفیا:مبینا-شی شی

بهترین عکس:نگار

خب دیگه خیلی حرف نمیزنم:/

موضوع:دخی با شکلات

نمونه:نکات مثبت:

1-دو شکلات+4

2-شکلات سفید+5

3-کلاه+3

4-متحرک+5

5-مو دورنگ+4

6-در حال خوردن+2

7-لباس سیاه یا سفید+3

اونایی که با شرایط آشنا نیستن باز هم میگم.عکسای آدرس یا شماره دار

بکگراند و بدکیفیت.تکراری و زشت.پسر کره ای و کوچیک امتیاز کم میشه

مهلت:پس فردا آخر شب
]]>
سری هشتم-مرحله دوم دخی کره ای 2017-08-21T22:35:11+01:00 2017-08-21T22:35:11+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/92 فرناز سلام به شرکت کننده های گل اومدم با مرحله بعدحذفیا:توایلایت-ارورا و انجل حذف نی قراره عکسش بدهبهترین عکس:فاطمه سکای 100 نظر جایزهحتما متن زیر بخونیدخب چند نکته حتما توجه کنید مراحل اول آسونتره بنا براین تکراری نمیپذیرممنظورم از تکراری عکسایی که زیاد همه جا هستش نکته بعد اینکه عکسای متحرک گیففقط در حال حرکت میپذیرم مثل مرحله قبل فاطمه سکای حتما نباید رو عکس گیف درست کنیداگر گیف پیدا نشد که نکات جمع کنید از رو ویدیو گیف بسازیدنکته بعد هم ژست خودم نمیپذیرم و حتما ادامه مطلب نگ سلام به شرکت کننده های گل اومدم با مرحله بعد

حذفیا:توایلایت-ارورا و انجل حذف نی قراره عکسش بده

بهترین عکس:فاطمه سکای 100 نظر جایزه

حتما متن زیر بخونید

خب چند نکته حتما توجه کنید مراحل اول آسونتره بنا براین تکراری نمیپذیرم

منظورم از تکراری عکسایی که زیاد همه جا هستش نکته بعد اینکه عکسای متحرک گیف

فقط در حال حرکت میپذیرم مثل مرحله قبل فاطمه سکای حتما نباید رو عکس گیف درست کنید

اگر گیف پیدا نشد که نکات جمع کنید از رو ویدیو گیف بسازید

نکته بعد هم ژست خودم نمیپذیرم و حتما ادامه مطلب نگاه کنید تا همه عکسا ببینید

اگر عکس تکراری بدین حذف میشین

خب مراحل اول آسونتره نکات جمع کنید واسخودتون تا مرحله آخر گرفتار نشین

موضوع:دخی کره ای با تنیس

نمونه:
نکات مثبت:

1- دو دخی+3

2-متحرک+4

3-لاک یا مو بسته+2

4-دامن+2

5-هدبند+3

6-توپ+2

نکات منفی هم بستگی به نظرم داره حتما طبق شرایط عمل کنید.موفق باشید

تا مرحله های سخت میبینمتون

مهلت:پس فردا

]]>
سری هشتم-مرحله اول دخی کره ای 2017-08-18T22:23:13+01:00 2017-08-18T22:23:13+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/91 فرناز سلام بر همه شرکت کننده ها اومـدم با مرحله و سری جدیداز حالا بگم اگر کسی جایزه از من طلب داره بیاد بگه و همچنیناز مرحله اول که موضوع آسونتره واس خودتون نکات جمع کنید مهلت رو هم اول بیشترو بعد کمترش میکنم بعضی وقتا هم بدون مهلت میذارم خب بریم سر اصل مطلبموضوع:دخی کره ای با آیس پک(حتما جاش اینطوری باشه یا نی باشه حداقل)نمونه:نکات مثبت:1-چشمک+22-متحرک+43-کت+24-در حال نوشیدن+35-لاک+26-دو تا دستش باشه+37- عینک یا مو گوجه ای+3نکات منفی هم مثل هر سری که بستگی ب نظرم داره لزوم ب نوشتن نیب سلام بر همه شرکت کننده ها اومـدم با مرحله و سری جدید

از حالا بگم اگر کسی جایزه از من طلب داره بیاد بگه و همچنین

از مرحله اول که موضوع آسونتره واس خودتون نکات جمع کنید مهلت رو هم اول بیشتر

و بعد کمترش میکنم بعضی وقتا هم بدون مهلت میذارم خب بریم سر اصل مطلب

موضوع:دخی کره ای با آیس پک(حتما جاش اینطوری باشه یا نی باشه حداقل)

نمونه:


نکات مثبت:

1-چشمک+2

2-متحرک+4

3-کت+2

4-در حال نوشیدن+3

5-لاک+2

6-دو تا دستش باشه+3

7- عینک یا مو گوجه ای+3


نکات منفی هم مثل هر سری که بستگی ب نظرم داره لزوم ب نوشتن نی

به بهترین عکسم جایزه میدم

مهلت:دوشنبه

حواستون به مهلت باشه


]]>
نظرسنجی 2017-08-13T23:14:20+01:00 2017-08-13T23:14:20+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/90 فرناز Hi for every one in my good webخب نتیجه نظرسنجی رو واستون اوردمواسه بزرگ تر شدن روش کلیک کنید نظری ندارم ولی هر چ باشه میدونم که وب افتضاح نیستش بعضیا با چ عقیده ای شرکت میکنن:///میدونم وب عالیه  و مرسی بابت شما که هم نظر بودین تو نظرسنجی جــــــدید شرکــــــت کنیدراستی اگر چند نفر دیگه تو مسابقه کره شرکت کنن شروع میکنم و حتما هم زود تموم میکنملطفا کسایی که تازه واردن و بلد نیستن عکس خوب بدن ناراحت نشن وقتی حذف شدن چون الان سری هشتمهو همچنین مسابقه های جدیدی Hi for every one in my good web

خب نتیجه نظرسنجی رو واستون اوردم

واسه بزرگ تر شدن روش کلیک کنید


 نظری ندارم ولی هر چ باشه میدونم که وب افتضاح نیستش بعضیا با 

چ عقیده ای شرکت میکنن:///

میدونم وب عالیه  و مرسی بابت شما که هم نظر بودین 

تو نظرسنجی جــــــدید شرکــــــت کنید

راستی اگر چند نفر دیگه تو مسابقه کره شرکت کنن شروع میکنم و حتما هم زود تموم میکنم

لطفا کسایی که تازه واردن و بلد نیستن عکس خوب بدن ناراحت نشن وقتی حذف شدن 

چون الان سری هشتمه

و همچنین مسابقه های جدیدی که انتقاد کردینم میذارم

فعلا دوستان

]]>
قالب 2017-08-10T13:50:12+01:00 2017-08-10T13:50:12+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/89 فرناز این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. نتیجه سری دوم غیر کره ای 2017-08-05T22:11:08+01:00 2017-08-05T22:11:08+01:00 tag:http://farnaz200.mihanblog.com/post/86 فرناز سلام شرکت کننده های عزیز ایندفعه خیلی طول نکشیدچون رقابت بین دو نفر بود و فاصله ها هم به قدری زیاد نبودبرا دیدن کافیه برید ادامههمین دیگهسلام شرکت کننده های عزیز ایندفعه خیلی طول نکشید

چون رقابت بین دو نفر بود و فاصله ها هم به قدری زیاد نبود

برا دیدن کافیه برید ادامه


همین دیگه
]]>